h01-vander-duynstraat-1910-klas-hga-17008A01

Jozefscholen Van der Duynstraat (1888-1962)

Ook bekend onder:

  • Josephschool
  • St.Vincentiusschool Bijz. Burgerschool 1e en 2e afdeling voor onvermogenden
  • Burgerdagschool voor jongens der RK verg. H. Vincentius à Paulo
  • RK school A voor ULO

Locaties

Historisch overzicht

1888 Oprichting van twee scholen voor onderwijs aan jongens uit de behoeftige en burgerstand door de Vincentius Vereniging. In oktober 1988 worden de eerste lessen gegeven in het oude kerkgebouw van de Sint Josephparochie die zelf een nieuwe kerk betrekt in de  Van Limburg Stirumstraat. De broeders van Maastricht zorgen voor het onderwijs in de Josephscholen A en B.

1896 De Vincentius Vereniging koopt het houten gebouwtje van het kerkbestuur met de bedoeling er een nieuwe school te bouwen.

1903 Inwijding van het nieuwe schoolgebouw door pastoor Scholte.´Na de kerkelijke plechtigheden volgt 'eene gezellige bijeenkomst waarbij veelvuldig de wensch wordt geuit voor den bloei van het katholiek onderwijs te Den Haag, en menig waarderend woord wordt gericht aan de leden der Vincentius vereniging en der broeders.’

1916 Bomen geplant op de speelplaats waar een H. Hartbeeld is geplaatst om aanstoot van de bewoonsters der belendende percelen te vermijden.

1921 Oprichting van een RK Schoolvereniging in de Josephparochie, die de school terugkoopt van de Vincentius Vereniging. De broeders trekken zich terug en de leiding van de school komt geheel in handen van leken-onderwijzers.

1934 De Schoolvereniging verkeert in grote financiële moeilijkheden en wordt door het Bisdom onder curatele gesteld.

1942 Omzetting van de cursus die in maart begint naar september zodat de leerlingen van de 7e klas met een achtste leerjaar hun schoolloopbaan kunnen afsluiten. De heer Van Hest heeft vaak te maken met de kinderpolitie en de reclassering.

1945 Van 3 maart 1945 tot 8 juli 1946 is het schoolgebouw gevorderd voor huisvesting  van  gemeentelijke instellingen.

1953-1958 Uit deze periode zijn enkele roosters en leerplannen bewaard waaruit we kunnen opmaken hoe het onderwijs werd gegeven. In de inleiding staat dat de leerlingen die de school bezoeken vaak voortkomen uit asociale of zwaksociale gezinnen. De leerstof is beperkt tot praktische zaken die in het leven nodig zijn. De glasfronten tussen de lokalen worden vervangen door muren met een tussendeur.

1958 Het schoolgebouw Van der Duynstraat 65 gaat in eigendom over van de  Schoolvereniging van de parochie van de H. Joseph naar het bestuur van de R.K. Technische School St. Joseph. Drie klassen blijven in gebruik bij de lagere school.

1962 Opheffing van de parochiale jongensschool door gebrek aan leerlingen i.v.m. sanering van de wijk.

Schoolhoofden

H. Voss (vermeld 1890)

Br. Amandus, P. v.d. Winkel (vermeld 1900 en 1910)

(A) J.A. Steenmans (vermeld in 1920)

P. van Hest (vermeld nov. 1921-1945)

H. M.M. Stax (vermeld 1946 -1950)

G. v. kasteren; (B) J.A. Meijs (vermeld 1920)

F.J.A. Ross (vermeld 1921)

G.J. van Veen (vermeld 1926 -1950).

Schoolbestuur

R.K. Schoolvereniging der Parochie van den H. Jozef te 's-Gravenhage

Andere media

Bronmateriaal

HGA Archief van de Josephparochie bnr 257 inv nr 349-368; Archief Lucas Onderwijs Vincentius Vereniging bnr 963 inv. nr 559—567; Secretariaat Vincentius Vereniging Den Haag Notulenboek 1916-1926; Sint Aegten ABM 805, 114, 142.

Boeken
Marry Remery-Voskuil (2011) - 150 jaar Broeders van Maastricht en de Vincentiusscholen in Den Haag. Het verhaal gaat door.... Voorburg: Ohis Research. p.37, 39.

Laatst bijgewerkt 6 maart 2016

Website door Picturae